Klubbens Love

Hent som pdf

§ 1 Klubbens navn og hjemsted:

Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til NSS.
Klubstanderen er et blåt anker på hvidbund med bogstaverne NSS.
Hjemsted er Aalborg kommune.

§ 2 Formål:
Klubbens formål er:
At virke til gavn for søsportens fremme.
At skabe så gode forhold som overhovedet muligt mht. miljø, herunder faciliteter af forskellig art, at
medvirke til sammenhold og kammeratskab blandt klubbens medlemmer.

§ 3 Medlemskab af organisationer:
Klubben er medlem af Danske Tursejlere og er underlagt dennes love og bestemmelser.
1. Alle aktive medlemmer skal være medlem af Danske Tursejlere.

§ 4 Optagelse af medlemmer:

Klubben består af aktive medlemmer over 18 år med stemmeret. Passive medlemmer uden stemmeret samt juniormedlemmer under 18 år uden stemmeret.
Ved aktivt medlemskab forstås medlem med bådplads. Aktivt medlemskab stiller tilmeldte medlem og dennes ægtefælle/samlever lige, dog kun med
en stemme.
Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Enhver sejlsportsinteresseret kan blive aktivt eller passivt medlem, såfremt bestyrelsen ikke har noget at indvende imod optagelsen.
Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen på ordinære generalforsamlinger.
Æresmedlemmer er kontingentfrie og har stemmeret. Bestyrelsens udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke debatteres på generalforsamlingen.
Til optagelse af umyndige personer, kræves forældres/værges samtykke. Juniormedlemmer kan optages når bestyrelsen skønner at klubben har den fornødne kapacitet.

§ 5 Kontingent og indskud:Kontingentets størrelse fastsættes i forhold til bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår fra
1/1 – 31/12.
Ved optagelse betales et indskud, hvis størrelse bestemmes på den årlige generalforsamling med gyldighed fra førstkommende regnskabsår. Indskud betales dog ikke af nye medlemmer, der lever i ægteskabelige, eller lignende forhold med eksisterende aktivt medlem. I særlige tilfælde kan bestyrelsen i en periode fritage et medlem for kontingent, når andragende herom skriftlig indgives.
Bestyrelsen fastsætter hvert år seneste frist for indbetaling af kontingent og pladsleje.

§ 6 Medlemspligter:
6.1 Klubbens medlemmer er forpligtet til at overholde de af klubben udstedte til enhver tid gældende ”Nørresundby Sejlklubs Love” og leve op til ”Nørresundby Sejlklubs Loves” formålsbestemmelse.
6.2 Klubbens medlemmer er endvidere forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende reglementer, interne direktiver mv. og konkrete påbud, der lovligt er udfærdiget eller udstedt i henhold til
”Nørresundby Sejlklubs Love”.
6.3 Klubbens medlemmer er forpligtet til at overholde det til enhver tid gældende ”Havnereglement for Aalborg/Nørresundby Fritidshavne”, som er udstedt af Aalborg og Nørresundby Fritidshavne.
6.4 Klubbens medlemmer er endvidere forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende reglementer, interne direktiver mv. og konkrete påbud, der lovligt er udfærdiget eller udstedt i henhold til ”Havnereglement for Aalborg/Nørresundby Fritidshavne”.
6.5 Ved overtrædelse af ”Nørresundby Sejlklubs Love”, ”Havnereglement for Aalborg/Nørresundby Fritidshavne” eller reglement, interne direktiver mv. eller konkrete påbud udstedt eller givet i medfør heraf, kan bestyrelsen pålægge medlemmet en bod, dog ikke udover 25% af årskontingentet for hver overtrædelse. Beslutning herom kræver, at mindst 4 bestyrelsens medlemmer stemmer for bøden. Om muligheden for at ekskludere et medlem gælder det nedenfor under
§ 7 anførte.
§ 7 Medlemskabets ophør – udmeldelse og eksklusion:
7.1 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel.
7.2 Bestyrelsen kan træffe beslutning om at ekskludere et medlem. Bestyrelsen beslutter, om eksklusionen skal være for en bestemt periode eller permanent.
7.3 Beslutningen om eksklusion kræver, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen. Eksklusion af et medlem pga. kontingentrestance kan ske med 8 dages varsel. Ellers kan eksklusion kun finde sted uden varsel, såfremt medlemmet væsentligt tilsidesætter sin
forpligtelser over for klubben, handler til skade for klubben eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, herunder blandt andet:
1. Kontingentrestance (8 dages skriftlig varsel).
2. Anden gæld til klubben.
3. Modarbejdelse af klubbens formål.
4. Overtrædelse af ”Nørresundby Sejlklubs Love”, herunder misligholdelse af reglementer, interne instrukser mv. eller konkrete påbud, der
lovligt er udfærdiget eller udstedt i henhold til ”Nørresundby Sejlklubs
Love”.
5. Overtrædelse af ”Havnereglement for Aalborg/Nørresundby Fritidshavne”, herunder misligholdelse af reglementer, interne instrukser mv. eller konkrete påbud, der lovligt er udfærdiget eller udstedt i henhold til ”Havnereglement for Aalborg/Nørresundby Fritidshavne”.
6. Anden misligholdelse, for eksempel overtrædelse af bådinspektørens
anvisninger jf.
§ 19.
7.4 Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over
for klubben, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, herunder medlemsbidrag som er
forfaldent til betaling.


§ 8 Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubhuset samt meddelelse på klubbens hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Dagsorden med indkomne forslag bekendtgøres i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret ved generalforsamlingen har alle fremmødte aktive medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og som ikke er i restance.
Der kan stemmes skriftligt for de enkelte punkter på dagsordenen.

§ 9 Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Godkendelse af fremlagte regnskab for det forløbne år.
4) Indkomne forslag.
5) Fremlæggelse af budget for indeværende år.
6) Fastlæggelse af indskud for kommende regnskabsår.
7) Valg af formand.
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
11) Valg af bådinspektør og bådinspektørsuppleant.
12) Eventuelt.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse:
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 7, 22 og 23.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning foregå på begæring fra mindst 2 medlemmer, ligesom alle afstemninger om udelukkelse skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokollen, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling:
Formanden eller bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når mindst 20 medlemmer skriftlig forlanger dette med angivelse af, hvad der ønskes
behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæring er fremsat overfor bestyrelsen. Om indkaldelse, bekendtgørelse af dagsorden, ledelse og stemmeret gælder samme regler, som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 Bestyrelsen:
12.1 Opgave og valg.
12.1.1 Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog vælges formanden for 1 år ad gangen. Revisorer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan
finde sted.
12.1.2 En ægtefælle eller samlever til et allerede valgt bestyrelsesmedlem kan ikke vælges til bestyrelsen.
12.1.3 Kun aktive medlemmer med bådplads kan vælges til bestyrelsen. Dog kan et bestyrelsesmedlem, der i valgperioden overgår fra aktiv til passiv status fortsætte perioden ud.
12.1.4 Et bestyrelsesmedlem, som udebliver fra 3 på hinanden følgende møder uden at have lovlig forfald, betragtes som udtrådt af bestyrelsen, og den første suppleant indtræder i den udtrædendes sted.
12.1.5 Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen og senest 14 dage efter, sig selv med en næstformand, sekretær, kasserer og materialeforvalter.
12.1.6 Bestyrelsen varetager klubbens tarv udadtil og indadtil. Bestyrelsen varetager klubbens interesser i Aalborg og Nørresundby Fritidshavn. Bestyrelsen skal tilstræbe, at repræsentanten heri
sidder for en 2-årig periode. Formanden er, medmindre bestyrelsen udpeger en anden, automatisk repræsenteret heri.
12.1.7 Bestyrelsen udfærdiger reglementer, interne instrukser mv. til overholdelse af ”Nørresundby Sejlklubs love” og ”Havnereglement for Aalborg/Nørresundby Fritidshavne” og udsteder de nødvendige
påbud til overholdelse heraf. Bestyrelsen udfærdiger endvidere havnereglement og reglement for benyttelsen af klubbens faciliteter.
12.1.8 Bestyrelsen påser i fællesskab med bådinspektøren jf.
§ 20, at klubbens medlemmer overholder de af bestyrelsen fastsatte reglementer, instrukser mv. og konkrete påbud. Klubbens medlemmer er forpligtet til at følge disse. Om muligheden for at pålægge bod og ekskludere jf. §
6.5
og § 7 anførte.
12.2 Bestyrelsesarbejdet.
12.2.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt
med angivelse af dagsorden.
12.2.2 Over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen føres beslutningsreferat. Disse underskrives af formanden eller næstformanden og referenten. Opbevaring af referater kan ske på EDB.
12.2.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Formanden eller den fungerende formand skal altid være til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 13 Tegning og hæftelse.
13.1 Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og pantsætning af løsøre tegnes klubben dog af formanden, næstformanden og kassereren i forening.
13.2 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de i klubben påhvilende forpligtelser.

§ 14 Formanden:
Formanden indkalder til alle møder, og han repræsenterer klubben udadtil.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§ 15 Næstformanden:
Næstformanden overtager formandens funktioner, når denne har forfald, og er i øvrigt formanden behjælpelig med dennes virksomhed.

§ 16 Sekretæren:
Sekretæren fører protokollen ved alle møder. Sekretæren refererer ligeledes generalforsamlingen, og samler alle referater i klubbens protokol. Protokolføring kan ske på EDB.

§ 17 Årsrapport og revision.

Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
Klubbens årsrapport opgøres på overskuelig måde med omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at rapporten giver et retvisende billede af klubbens værdier og
forpligtelser, dens økonomiske stilling samt resultat.
Revision af klubbens årsrapport foretages af to på hvert års generalforsamling valgte revisorer.

§ 18 Kassereren:

Kassereren fører medlemsprotokollen samt klubbens regnskab, opkræver medlemsbidraget, betaler de af formanden anviste regninger og aflægger årsregnskabet, som før den ordinære generalforsamling skal tilstilles regnskabskontrollanter.
Kassereren skal have lejlighed til at ytre sig over eventuelle revisionsantegnelser, inden disse sammen med regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Hos kassereren må ikke bero mere end et efter bestyrelsens skøn passende kontant beløb.
Bopælsforandringer må hurtigst muligt anmeldes til kassereren.

§ 19 Materialeforvalteren:

Materialeforvalteren koordinerer oprydning og vedligeholdelse af klubbens områder og sørger for fornøden anskaffelse af materialer mm. Jf., bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.

§ 20 Bådinspektøren:

Bådinspektøren og dennes suppleant vælges på generalforsamlingen.
Bådinspektøren vælges for 2 år og suppleanten for 1 år ad gangen.
Bådinspektøren er ikke medlem af bestyrelsen, men har møde- og tale ret på dennes møder.

Bådinspektøren anviser bådene liggeplads efter samråd med bestyrelsen, der afgør tvivlsspørgsmål.
Han udarbejder plan over bådenes liggepladser. Planen skal være ophængt i klubhuset. Bådinspektøren påser at klubbens medlemmer overholder de af bestyrelsen fastsatte reglementer for havn, liggepladser og vinterpladser. Klubbens medlemmer skal straks følge bådinspektørens
anvisninger.
Såfremt man på generalforsamlingen ikke kan få valgt en bådinspektør, varetages dennes opgaver af
bestyrelsen, indtil et valg kan finde sted.

§ 21 Pladstildeling:

Først tildeles plads til de medlemmer, der året før havde plads i N.S.S.`s havneområde. Når ovennævnte pladstildeling har fundet sted, fordeles de tiloversblevne liggepladser blandt de ansøgere som står på klubbens venteliste efter rækkefølgen på listen. Retten til en angivet
liggeplads i en sæson fortabes, såfremt et medlem, som er tildelt liggeplads, ikke søsætter sit fartøj inden pr. 1. Juni uden skriftlig gyldig grund.
Ved salg af fartøj kan man efter anmodning til bestyrelsen opnå tilladelse til at lade det solgte fartøj ligge på den tildelte plads for resten af sæsonen såfremt den nye ejer er medlem af N.S.S..
Et medlem der således midlertidigt overdrager sin plads, kan først få tildelt ny plads den efterfølgende sæson.
Bådkøberen der midlertidig får overdraget liggeplads i forbindelse med bådkøbet, opnår ikke herved nogen rettighed til plads for den kommende sæson, men skal betragtes som en ansøger der ikke tidligere har haft plads.
Tildelte pladser kan ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.
Enhver båd skal være ansvarsforsikret. Medlemmerne skal fremvise forsikringskvittering senest den 1. april.

§ 22 Lovændringer:

Ændringer af klubbens love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er for forslaget, og at dette er formanden i hænde senest den 2 Januar.
Det er en forudsætning at der ved indvarslingen til generalforsamlingen, er bekendtgjort at lovændringer er på dagsordnen, samt at disse undergives diskussion inden afstemningen foretages.
Den forestående lovændring bekendtgøres ved opslag i klubhus senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 23 Klubbens opløsning:
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med
ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflerhed her er tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal formuen anvendes til søsportslige formål.

§ 24 Minoritetsregel:
Klubben kan ikke opløses, så længe 10 medlemmer stemmer imod.
DENNE PARAGRAF KAN IKKE UDELADES ELLER FORANDRES.

§ 25 Gyldighed:
Samtidig med nærværende loves ikrafttræden, bortfalder alle tidligere love og bestemmelser. Love vedtaget på generalforsamling den 17 marts 2016.
Ændringer i forhold til tidligere er skrevet med kursiv.

Leif Kraus Ingolf Andersen
Dirigent. Sekretær.